Tổng quan các ngành đào tạo đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM

Bài viết này cung cấp cho các thí sinh thông tin về các ngành tuyển sinh đại học chính quy tập trung năm 2017 với các thông tin: mã ngành, khối/ tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, điểm trúng tuyển 2016 và các thông tin cơ bản về ngành.

 MÃ TRƯỜNG: QSX

1. VĂN HỌC - Mã ngành: 52220330

Đơn vị đào tạo: Khoa Văn học
Website: www.vanhoc-ngonngu.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: C00 22.25; D01 20.62; D14 20.81

(*) Môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (C00, D01, D14)

Các sinh viên ngành Văn học có thể chọn chương trình giáo dục Văn học hoặc Hán Nôm. Cử nhân được trang bị kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và tiếng Việt, cũng như chữ Hán Nôm, được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hóa với các kĩ năng thực hành ngôn ngữ, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 


2. NGÔN NGỮ HỌC - Mã ngành: 52220320

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngôn ngữ họcWebsite: www.vanhoc-ngonngu.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: C00 22.25; D01 20.58; D14 20.70

(*) Môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (C00, D01, D14)

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, văn học Việt Nam và Hán Nôm, có khả năng tư duy ngôn ngữ, giảng dạy, nghiên cứu và thu thập thông tin, tinh thần làm việc độc lập cao, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Xem chi tiết tại đây

 


3. BÁO CHÍ - Mã ngành: 52320101

Đơn vị đào tạo: Khoa Báo chí và Truyền thông

  


Website: www.baochi.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 130

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 25.00; D01 22.25; D14 22.25

Các sinh viên ngành Báo chí học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Báo in và xuất bản hoặc Các phương tiện truyền thông điện tử. Cử nhân có kiến thức lý luận về báo chí truyền thông, kiến thức cơ bản về các loại hình báo chí trong xã hội (báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến) và ngành xuất bản cũng như có khả năng nắm vững các kĩ năng, nghiệp vụ báo chí và truyền thông; đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

 

 

4. LỊCH SỬ - Mã ngành: 52220310 

Đơn vị đào tạo: Khoa Lịch sử

 Website: www.lichsu.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh 2017: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: C00 17.50; D01 16.50; D14 17.75

(*) Môn Lịch sử nhân hệ số 2 (C00, D14)

Các sinh viên ngành Lịch sử có thể chọn chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc Bảo tàng học và di sản. Cử nhân có kiến thức cơ bản về lịch sử của các chuyên ngành qua từng thời kì, trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. tư tưởng, giáo dục, chính trị, ngoại giao,...lý luận khoa học về các quan điểm, tư tưởng, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 Xem chi tiết tại đây

 


5. NHÂN HỌC - Mã ngành: 52310302 

Đơn vị đào tạo: Khoa Nhân học

 Website: www.nhanhoc.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 60

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2016: C00 18.75; D01 17.75; D14 17.75

Các cử nhân ngành Nhân học có kiến thức về lý luận và phương pháp nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và phương pháp của nhân học,  chuyên sâu về Kinh tế - Văn hóa – xã hội của các dân tộc ở Việt Nam và khu vực; được ứng dụng trong quá trình đào tạo theo hướng thực hành; có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Xem chi tiết tại đây

 


6. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - Mã ngành: 52340103

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Du lịchWebsite: www.dulich.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 100

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2016: C00 24.25; D01 22.25; D14 22.25

Các sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể lựa chọn chương trình giáo dục Hướng dẫn du lịch hoặc Quản trị Khách sạn - Nhà hàng - Resort. Cử nhân có kiến thức về văn hoá, lịch sử Việt Nam và các nước, đồng thời am hiểu kiến thức chuyên ngành về du lịch-lữ hành, quản trị kinh doanh du lịch và ngoại ngữ phục vụ hoạt động du lịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

 

 

7. LƯU TRỮ HỌC - Mã ngành: 52320303

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

 

 


Website: www.luutru.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2016: C00 18.00; D01 17.00; D14 17.00

Các cử nhân ngành Lưu trữ học có kiến thức tổng quát về khoa học xã hội, kiến thức cơ sở ngành về nền tảng của Lưu trữ học và kiến thức chuyên ngành về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 Xem chi tiết tại đây

 

8. VĂN HÓA HỌC - Mã ngành: 52220340

Đơn vị đào tạo: Khoa Văn hóa học

  
Website: www.vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 70

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2016: C00 22.00; D01 20.00; D14 20.00

Các cử nhân ngành Văn hóa học có kiến thức tổng quát về văn hoá Việt Nam, văn hoá khu vực và văn hoá thế giới. Đồng thời, các cử nhân còn được trang bị kiến thức chuyên sâu về cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về các bình diện văn hoá, về văn hoá tộc người, lịch sử văn hoá, địa văn hoá,… của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Xem chi tiết tại đây

 


9. CÔNG TÁC XÃ HỘI - Mã ngành: 52760101

Đơn vị đào tạo: Khoa Công tác xã hội

 


Website: www.ctxh.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2016: C00 21.50; D01 19.50; D14 19.50

Các cử nhân ngành Công tác xã hội có kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội với cá nhân và nhóm, an sinh xã hội, sức khoẻ cộng đồng, chính sách phát triển cộng động, công tác xã hội với trẻ em, người già, người tàn tật, nhóm cá nhân dễ bị tổn thương, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 

 

10. GIÁO DỤC HỌC - Mã ngành: 52140101

Đơn vị đào tạo: Khoa Giáo dục


 

Website: www.edufac.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, A02 Toán-Ngữ văn-Vật lý, B00 Toán-Hóa-Sinh

Điểm chuẩn 2016: C00 19.50; D01 17.50

Các sinh viên ngành Giáo dục học có thể chọn chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục hoặc Quản lý giáo dục. Cử nhân được trang bị các kỹ năng cần thiết trong việc nắm bắt tâm lý, năng lực sư phạm, kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục và khoa học tâm lý, hay được trang bị kỹ năng thực tiễn về xây dựng kế hoạch giáo dục, tư duy logic và ứng dụng sáng tạo lý thuyết giáo dục vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

 Xem chi tiết tại đây

 


11. TRIẾT HỌC - Mã ngành: 52220301

Đơn vị đào tạo: Khoa Triết học

 Website: www.triethoc.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: A01 16.50, C00 20.00; D01 17.00; D14 17.00

Các sinh viên ngành Triết học có thể chọn chương trình giáo dục Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học hoặc Khoa học chính trị. Cử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực trong chuyên ngành, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu,thống kê, tham gia vận động tuyên truyền, truyền thông, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

 

 

12. THÔNG TIN HỌC - Mã ngành: 52320201

Đơn vị đào tạo: Khoa Thư viện và Thông tin học

 

 


Website: www.tvtth.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 100

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: A01 19.50, C00 20.75, D01 19.50, D14 19.50

Các sinh viên ngành Thông tin học có thể chọn chương trình giáo dục Quản trị thông tin hoặc Thư viện - Thông tin. Cử nhân có kiến thức về truyền thông trong hoạt động quản trị thông tin và quản trị mạng, vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website cũng như thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như tổ chức và cung cấp thông tin, tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Xem chi  tiết tại đây


 

13. ĐỊA LÝ HỌC - Mã ngành: 52310501

Đơn vị đào tạo: Khoa Địa lý

 

 

Website: www.dialy.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 110

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D15 Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: A01 19.50, C00 21.88, D01 19.50, D15 19.44

(*) Môn Địa lý nhân hệ số 2 (C00, D15)

Các sinh viên ngành Địa lý học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Địa lý môi trường, Địa lý kinh tế - phát triển bền vững, Địa lý dân số - xã hội hoặc Bản đồ - Viễn thám - GIS. Cử nhân có kiến thức chuyên ngành về tự nhiên, tài nguyên môi trường, tác động của con người đến tự nhiên, kiến thức về quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên và môi trường, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu, phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề môi trường, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Xem chi tiết tại đây


 

14. Ngành: XÃ HỘI HỌC - Mã ngành: D310301 

 Đơn vị đào tạo: Khoa Xã hội học
Website: www.xhh.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 150

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A00 Toán-Vật lý-Hóa học, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: A00 19.50, C00 22.50, D01 19.50, D14 19.50

Các cử nhân ngành Xã hội học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Xã hội học, phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, quản lý xã hội, các phương pháp nghiên cứu Xã hội học, giới và phát triển giới…, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu, tham gia  công tác quản lý, tư vấn cho cơ quan, đoàn thể, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

15. ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - Mã ngành: 52220213

Đơn vị đào tạo: Khoa Đông phương học

  

 


Website: www.dongphuong.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 140

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D04 Toán-Ngữ văn-Tiếng Trung, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: D01 20.75, D04 20.75, D14 20.75

Các sinh viên ngành Đông Phương học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Trung Quốc học, Úc học, Thái Lan học, Indonesia học, Ấn Độ học hoặc Ả Rập học. Cử nhân có kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn của các quốc gia phương Đông theo chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu nghiên cứu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, đào tạo để vận dụng ngôn ngữ các quốc gia một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 

 

16. TÂM LÝ HỌC - Mã ngành: 52310401 

Đơn vị đào tạo: Khoa Tâm lý học

 


 

Website: www.tamly.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 100

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: B00 Toán-Hóa học-Sinh học, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: B00 21.50, C00 23.50; D01 21.50; D14 21.50

Các cử nhân ngành Tâm lý học có kiến thức tổng quát về khoa học tâm lý và kiến thức chuyên môn về tư vấn tâm lý, tâm lý trị liệu, về hành vi và khoa học liên quan đến con người. Ngoài ra, cử nhân còn được trang bị và củng cố các kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng và vận dụng các bài trắc nghiệm, quan trắc về tâm lý con người, kỹ năng nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về tâm lý học, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

17. ĐÔ THỊ HỌC - Mã ngành: 52580112

Đơn vị đào tạo: Khoa Đô thị học

 


 

Website: www.dothi.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A00 Toán-Vật lý-Hóa học, A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: A00 18.50, A01 18.50; D01 18.50; D14 18.50

Các cử nhân ngành Đô thi học có kiến thức chuyên ngành về thiết kế và tổ chức triển khai dự án vừa và nhỏ, có khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở nhiều cấp độ khác nhau, được trang bị kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả cũng như huy động nguồn lực cho dư án, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

18. NHẬT BẢN HỌC - Mã ngành: 52220216

Đơn vị đào tạo: Khoa Nhật Bản học


 

Website: www.nhatban.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 110

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D06 Toán-Ngữ văn-Tiếng Nhật, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 22.25, D06 20.18, D14 22.25

(*) Môn Tiếng Nhật nhân hệ số 2 (D06)

Các cử nhân ngành Nhật Bản học có kiến thức từ đại cương về khoa học xã hội và nhân văn đến nghiên cứu chuyên sâu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, của quốc gia Nhật Bản, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 

 

19. HÀN QUỐC HỌC - Mã ngành: 52220217

Đơn vị đào tạo: Khoa Hàn Quốc học

 


 

Website: www.hanquochoc.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 110

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng AnhD14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: D01 21.00; D14 21.00

Các cử nhân ngành Hàn Quốc học có kiến thức từ đại cương về khoa học xã hội và nhân văn đến nghiên cứu chuyên sâu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, của quốc gia Hàn Quốc, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

20. QUAN HỆ QUỐC TẾ - Mã ngành: 52310206

Đơn vị đào tạo: Khoa Quan hệ quốc tế

 


 

Website: www.fir.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 160

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng AnhD14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: D01 22.25; D14 22.25

Các sinh viên ngành Quan hệ quốc tế có thể lựa chọn chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao, Kinh tế quốc tế hoặc Luật quốc tế. Cử nhân có kiến thức cơ bản về các chuyên ngành, có nền tảng về lịch sử, chính trị, kinh tế, ngoại giao với các nước trên thế giới, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế, có khả năng hoạt động trong các cơ quan, đoàn thể quốc tế, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

 

 

21. NGÔN NGỮ ANH - Mã ngành: 52220201

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Anh

 
Website: www.nva.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 270

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 22.41

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01)

Các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể lựa chọn chương trình giáo dục Văn hóa - Văn học, Biên phiên dịchNgữ học - Giảng dạy. Cử nhân có kiến thức về lịch sử văn học Anh - Mỹ qua các thời kì, tìm hiểu về các vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị tại Anh - Mỹ, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 

 

22. NGÔN NGỮ NGA - Mã ngành: 52220202 

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Nga

 


 

Website: www.nvn.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 70

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D02 Toán-Ngữ văn-Tiếng Nga. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 16.50; D02 21.29

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Nga nhân hệ số 2 (D02).

Các cử nhân  ngành Ngôn ngữ Nga có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, văn hóa và văn học Nga, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

21. NGÔN NGỮ PHÁP - Mã ngành: 52220203

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Pháp

 
Website: www.nguvanphap.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 90

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D03 Toán-Ngữ văn-Tiếng Pháp. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 19.00; D03 19.00

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03).

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, lý thuyết dịch và văn học Pháp, tìm hiểu về văn hóa, văn minh, các dòng tư tưởng, tình hình kinh tế, chính trị Pháp, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

Xem chi tiết tại đây


 

24. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC - Mã ngành: 52220204 

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Trung Quốc

 


 

Website: www.nvtq.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 130

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D04 Toán-Ngữ văn-Tiếng Trung. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 19.25; D04 19.25

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Trung nhân hệ số 2 (D04).

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đất nước và con người Trung Quốc, kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 Xem chi tiết tại đây


 

25. NGÔN NGỮ ĐỨC - Mã ngành: 52220205

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Đức

 


 

Website: www.nvd.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D05 Toán-Ngữ văn-Tiếng Đức. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 18.51; D05 22.28

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05).

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức có kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Đức tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Đức, học về văn chương, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 Xem chi tiết tại đây

 

26. NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA - Mã ngành: 52220206

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha

 Website: www.tbn.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 50

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D03 Toán-Ngữ văn-Tiếng Pháp, D05 Toán-Ngữ văn-Tiếng Đức (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 19.61

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05)

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, lý thuyết dịch và văn học Tây Ban Nha, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 

 

27. NGÔN NGỮ ITALIA - Mã ngành: 52220208

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngữ văn Ý


 


Website: www.nvy.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 50

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D03 Toán-Ngữ văn-Tiếng Pháp, D05 Toán-Ngữ văn-Tiếng Đức (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 17.18; D05 17.42

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05)

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Italia có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về về ngôn ngữ, văn học Ý, tìm hiểu về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, truyền thông… của nước Ý, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

 

Các thông tin thêm, vui lòng truy cập http://tuyensinh.hcmussh.edu.vn/ để biết thêm chi tiết.


PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN


Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 90
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 90
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.